Openstelling eKanton procedure voor advocaten

2014-05-06


1. eKantonrechter: Papierloze Procedure

De maatschappij wordt steeds digitaler. Steeds meer zaken kunnen online worden geregeld. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking regelt bijvoorbeeld zijn bankzaken en belastingaangiftes al  digitaal. Daar waar de samenleving steeds verder digitaliseert, blijven de rechtspraak en advocatuur over het algemeen enigszins achter bij deze ontwikkeling. Deze beroepsgroepen kennen nog altijd omvangrijke papieren dossiers en de communicatie verloopt veelal via post of de achterhaalde fax.

Met de invoering van de eKantonrechter is getracht om ook de rechtspraak meer mee te laten gaan met de tijd. Waar voorheen deze digitale rechtsgang alleen toegankelijk was voor rechtsbijstandverzekeraars, is per 25 april deze procedure ook opengesteld voor advocaten[1]. Rond de zomer moeten ook burgers en bedrijven van de eKantonrechter gebruik kunnen gaan maken.*

2. Verschillen met traditionele rechtsgang

Hoewel de term eKantonrechter mogelijk anders doet vermoeden, wordt uw zaak net als bij een gewone kantonzaak daadwerkelijk door een menselijke rechter beoordeeld. Hoewel de mondelinge behandeling blijft bestaan, zal de rest van de procedure volledig digitaal verlopen.

Voordat een zaak voor de eKantonrechter wordt gebracht, vindt er ‘aan de poort’ selectie plaats: na indiening van een (gezamenlijke) conceptaanvraag wordt gekeken of uw zaak geschikt is voor digitale behandeling. Allereerst dienen beide partijen ermee in te stemmen dat hun geschil wordt afgehandeld door de eKantonrechter; het zogenaamde gezamenlijkheidsvereiste (art. 96 Rv). Daarnaast moet ook de kantonrechter zelf van oordeel zijn dat de zaak zich leent voor eKanton-rechtspraak; de regels van absolute competentie (art. 93 Rv) zijn gewoon van toepassing.[2] Het moet derhalve gaan om een relatief eenvoudig civiel geschil.[3]  Wel wordt afgeweken van de zogenaamde relatieve competentie regels: hoewel momenteel slechts kantonrechters van de rechtbank Rotterdam en den Bosch de digitale procedure voeren, is het, ongeacht waar je woont, mogelijk daar een zaak aan te brengen.

Wanneer de procedure door middel van de eKantonrechter zal worden gevoerd, dan kan de verzoeker zijn stukken digitaal aanleveren. De verweerder kan hierop reageren en eventueel een tegenvordering instellen.[4] Een en ander wordt bijgehouden in een digitaal dossier; hier komt dus geen papier aan te pas. Mocht de eKantonrechter dit nodig achten, dan kan een mondelinge behandeling worden gelast.[5]  Voor deze mondelinge behandeling wordt in beginsel 45 minuten uitgetrokken.

3. Snel vonnis, maar geen hoger beroep

Een groot voordeel van de traditionele rechtspraak is dat er binnen 8 weken een (digitaal) vonnis ligt. Daarmee garandeert de eKantonrechter dat het geschil op korte termijn wordt beslecht.[6]

Nadeel van een procedure bij de eKantonrechter is dat er tegen het vonnis geen hoger beroep mogelijk is. Partijen dienen bij hun aanvraag ook expliciet af te zien van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hoewel de eKantonrechter dus een snelle uitspraak garandeert, kan je niet in hoger beroep wanneer een uitspraak je niet bevalt. Het is derhalve van belang dat een procedure bij de eKantonrechter grondig en tot in detail wordt voorbereid, want er is geen mogelijkheid om in hoger beroep fouten te herstellen of zaken aan te vullen.

Wanneer het gaat om een zaak waarbij de vordering € 1.750,00 of minder beloopt, speelt dit probleem geen rol. Op grond van artikel 332 Rv is hoger beroep tegen dergelijke vonnissen hoe dan ook uitgesloten.

4. Conclusie

Hoewel het in kantonzaken mogelijk is om zonder advocaat te procederen (art. 79 Rv), zullen veel mensen zonder enige juridische kennis er dikwijls toch voor kiezen om zich te laten bijstaan door een advocaat. Nu de eKanton procedure ook toegankelijk is gemaakt voor advocaten, hebben burgers er een mogelijkheid bij om op een snelle en moderne manier een rechterlijke uitspraak te krijgen. Echter, bedenk vooraf goed of je voldoende zeker bent van je zaak, want hoger beroep is dus niet mogelijk. Overigens is het eerste vonnis van een eKantonrechter inmiddels gewezen.[7]

Mr. J. den Dikken

 

* Op 3 juni 2014 is de eKanton procedure ook opengesteld voor burgers.[1]  Momenteel gaat het om advocaten die een lopende rekening (rekening-courant) hebben bij de Rechtspraak voor automatische inning van verschuldigde griffierechten. Rond de zomer moet de procedure voor alle advocaten toegankelijk worden.

[2]  Bepaalde categorieën zaken zijn in het procesreglement eKanton uitgesloten (zie art. 2.1.3.2)

[3] Denk aan zaken met geldelijk belang van maximaal €25.000, arbeidszaken en huurzaken

[4]  Omwille van een snelle procedure moet de tegenvordering reeds in de aanvraagfase worden geformuleerd (art. 2.2.4.2)

[5]  Consequentie is wel dat partijen voor een mondelinge behandeling moeten afreizen naar Rotterdam of den Bosch. Overigens kunnen partijen afzien van een mondelinge behandeling (zie art. 2.6.2)

[6]   Bijzondere redenen kunnen ertoe leiden dat de termijn van acht weken kan worden verlengd (zie art. 2.7.3)

[7]  Rechtbank Oost-Brabant, 13-03-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:1145


«Terug